Duyurular

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki saygınlıkta aranılan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak şartı, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamak olarak değiştirilmiştir. N1 ve N1G sınıfı (Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu aracı) tüm...

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HK.

29/11/2013 tarih ve 7153 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na eklenen Ek Madde 13 hükmü gereği "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir".

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YENİDEN DEĞERLEME ORANI HK.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve...

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE SÜRELERİ HK.

Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 03.01.2019 tarih, 13795583-302.02/TR/20-E.43 sayılı yazılarında; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (îki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona ereceği belirtilmektedir.

22.TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 01.02.2019 tarih, 12424673-403 sayılı alınan yazılarında; Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2018 tarih ve 40173425 sayılı yazı ile Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi...

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı’nın Ziyareti

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METİ) Sayın Hiroshige Seko'nun 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret etmesi öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu ziyarete yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Türkiye-Japonya ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan ziyaretin hazırlıklarında kullanılmak ve ikili görüşmede gündeme getirilmek üzere, Japonya ile...

Kuşak ve Yol Zirvesi Eylül 2019

Hong Kong Başkonsolosluğundan alınan yazıya atfen, Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kuşak ve Yol Zirvesı’ne ilişkin olarak bir sonraki Zirve'nin 11-12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, HKTDC'den alman davet yazısında 2018 Haziran ayında gerçekleştirilen son Zirve'ye Türkiye tarafından...

Ülke Masaları Bülteni hk.

Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığının 06.12.2018 tarihli ve 79463301-774.01.03-E.00039537661 sayılı yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda; İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak noktasından hareketle, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması...

Elektronik Tebligat Sistemi

640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer...

SGK İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nden alınan Gayrimenkul Satış ilanı konulu yazı ekte sunulmuştur.  SGK Gayrimenkul satış ilanıİndir
X