24/6/2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Akşamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik” ile ilgili olarak tüm akşamlar bazında 1/11/2018 tarihinden itibaren Yerli İmalat Durum Belgesi yerine Yerli Malı Belgesi (YMB) istenmektedir.

Enerji makine ekipmanları alanında dışa bağımlılığı azaltarak cari açığımızı düşürme, elektrik üretim maliyetleri ile sera gazı salimini azaltma ve teknoloji transferinin sağlanması amacı ile sektörde önemli gelişmeler sağlanmış olup; yerli katkı oranlarını arttırma çalışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla, üyeleriniz tarafından düzenlenmiş/düzenlenecek YMB kritik bir önem arz etmektedir.

Yönetmelik ile sağlanan destekler sonucunda rüzgâr türbin kulesi, rüzgâr türbin kanadı, rüzgâr türbin kulesi bağlantı elemanları, buhar kazanı ve jeneratör gibi önemli parçalar sanayicilerimiz tarafından yerli olarak üretilmekte olup; diğer akşamların da yerli üretilmesine ilişkin destek ve denetimlerimiz devam etmektedir. Bu denetimlerde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yerli aksam imalat yerinde ve elektrik üretim tesisinde kontrol edilen, gelişen teknolojiye ve edinilen tecrübelere göre gerektiğinde güncellenebilen alt kırılımlara ilişkin detaylar Ek’lerde verilmiş olup; üyeleriniz tarafından düzenlenecek YMB’nin özellikle bu kırılmalar kapsamında verli veva ithal değerlendirmesinin yapılarak tanzim edilmesi daha doğru sonuçlar verecektir. Bu itibarla; bahse konu Yönetmelik ile Yerli Malı Tebliğinde yer alan hükümlere ve Ek’lerde verilen kırılımlara hassasiyetle riayet edilerek YMB’nin tanzim edilmesi, odalar/üyeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, üretilen aksam ile elektrik üretim tesisinde kullanılan aksam arasında illiyet basının kurulması için tüm ilgili üyelerinizin bilgisine sunulur.