Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan, genellikle elle, işçilik marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için düzenlenen, işletmeye ait makine-tesisat, üretim ve tüketim bilgilerini içeren açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporlarıdır.

1. Odunlu taş fırınlar, (borulu taş fırınlar hariç)
2. Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu vb.), (tam otomatik makinelerde işlem yapanlar hariç)
3. Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte vb. hazırlayanlar, Kasaplar, elle kesim yapılan Mezbahalar,
4. Soğuk Depolama(Muhafaza) İşleri (Şoklama ve dondurulma işlemi hariç)
5. Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar (fabrikasyon olanlar hariç)
6. Yufka, kadayıfçılar, Simitçiler, Börekçiler, Mantı, Erişte, vb (fabrikasyon olanlar hariç)
7. Pastaneler, ürünlerini doğrudan tüketiciye satanlar, (fabrikasyon üretim yapıp şubelerine dağıtanlar hariç)
8. Kuruyemişçiler, (fabrikasyon olanlar hariç)
9. Turşucular, zeytin, vb. salamura yapanlar, (fabrikasyon olanlar hariç)
10. Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, et hazırlanan reyonlar vb.),
11. Hayvan yetiştiriciliği (hayvan üretme çiftlikleri, arıcılık vb.)
12. Her türlü tarımsal ürün, bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği, plastik seralarda, sebze, fide, tohum, çiçek vb. üretenler (Ek-6’da belirtilen Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi ile Kültür Mantarı üretimi yapan tesisler hariç,)
13. Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,
14. Süt toplama tesisleri,
15. Lokantalar, döner, pide, pizza, hamburger, köfte, vb yerler

Başvuru için gerekli Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi
2. Firma mal sahibi ise işyeri tapu fotokopisi, işyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi,
3. İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair en son aya ait bildirge veya yeni işe giriş bildirgesi, işyeri SGK numarası, (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır)
4. İşyerinde mevcut olan makine-teçhizatın makine-tesisat listesi (Mali Müşavir onaylı ve Firma yetkilisi tarafından imzalanmış)
5. Kiralık makine varsa hangi firmadan ve kaç yıllığına kiralanmış olduğuna ilişkin kira kontratı veya leasing sözleşmesi fotokopisi (imzalı kısımların firmayı temsile yetkili kişilere ait olması)
6. İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi
7. Ekspertiz raporu dekontu

İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda (İthali/ihracı söz konusu maddelerin tanımlanması, kullanılmış/yeni/yatık/defolu olup olmadıkları, bir set/ünite oluşturup oluşturmadıkları, imalat tarihleri, GTİP belirlenmesi açısından tespit vb.) düzenlenen ekspertiz raporudur.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. İlgili Gümrük Müdürlüğünün talep yazısı
 2. İthalata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura, özet beyan vb.)
 3. İhracata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura vb.)
 4. Ekpertiz Raporu dekontu

– Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalar ile,

– Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş olan ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporudur.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 3. İthalata ilişkin fatura fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 4. İç piyasa alış fatura fotokopisi (iç piyasadan alınmış bir eşya ise)
 5. İhracat işlemine ilişkin fatura (düzenlenmişse)
 6. Konu hakkında yurtdışı firma ile yapılmış yazışma yada e-posta örneği
 7. Garanti Belgesi, fotoğraf (varsa)
 8. İmza sirküleri fotokopisi
 9. Ekspertiz raporu dekontu

Gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerince düzenlenen izin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedeninin belirlenmesine yönelik hususlarla ilgili olarak;

 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen,
 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma vb.) sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporudur.

 

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Geçici ithalata esas olan ve gümrük idarelerince düzenlenen İzin Formu fotokopisi
 3. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi
 4. İthalata ilişkin fatura fotokopisi
 5. İhracat işlemine ilişkin fatura (düzenlenmişse)
 6. İmza sirküleri fotokopisi
 1. Ekspertiz Raporu Dekontu

Kuyu açma izni alınabilmesi için, ilgili kuruma yapılacak müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların üretimlerinde ne kadar su kullandığını gösteren ekspertiz raporudur.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Su tüketimine ilişkin belge ve dokümanlar
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. Ekspertiz Raporu Dekontu

Üyelerin kamu kurumlarına ibraz etmek üzere muhtelif talepleri gereğince veya kamu kurumlarının üyelere yönelik muhtelif konulardaki talepleri gereğince düzenlenen açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporudur.

Başvuru içi gerekli belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. İmza sirküleri fotokopisi
 3. Başvuru konusu ile ilgili kanıtlayıcı belgeler
 4. Ekspertiz Raporu Dekontu

Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları ile Kapasite Kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü dışında, kapasite raporu mevcut iki veya üç vardiya halinde çalışan tesislerin ne kadar üretim yapabileceğinin belirlenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporudur.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Firma talep yazısı
 2. Geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu fotokopisi.
 3. Firmanın vardiyalı çalıştığına dair belge ve dokümanlar (varsa)
 4. İmza sirküleri fotokopisi
 5. Ekspertiz raporu dekontu