KAPASİTE RAPORLARI

 Tanımı:

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?

Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Denizli Ticaret Odası İnternet sitesindeki “kapasite raporu” bölümünden web başvuru formu doldurularak ilk başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 450.00.-TL.’ nin yatırıldığını gösteren banka dekontu;

       Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :

Hesap ismi: Türkiye Odalar ve Borsolar Birliği

İban:
TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13 (VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞB.)

Ayrıca Denizli Ticaret Odası için  Oda veznesine ya da aşağıdaki banka hesabına eksper ismi ile birlikte 627,00 TL yatırılır.

Denizli Ticaret Odası   – Akbank  TR67 0004 6000 1288 8000 0011 47 )

2. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname”,

3. İmalathanenin yapıldığı işyeri kiralıksa kira kontratı; Firmaya aitse tapu senedi fotokopisi,

4.İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya üretime yeni başlamış firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

5.Vergi Levhası fotokopisi,

6. İşyerinde üretimde kullanılan makine ve teçhizatın mali değerlerini gösteren ve firmanın  mali müşaviri tarafından onaylanmış demirbaş listesi,

7. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a)    Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b)    Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

8. Varsa Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

Not: Kapasite raporunun Odamızca düzenlenebilmesi için başvuru yapan firmanın sigortalı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmaların Sanayici vasfı taşımaları nedeniyle Denizli Sanayi Odası’ na başvuru yapmaları gerekmektedir.

   Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

  • Firma tarafından başvuru evrakları ile birlikte Muhasebe birimine başvurulur,
  • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
  • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
  • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
  • Elektronik ortamda TOBB’a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır

Eksperler Listesi

Yükleniyor