Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 47227715-88245-63246-118957 sayılı yazılarında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgi sayılı yazı ile “6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  kapsamında ülke genelinde posta gönderilerinin kabulü, dağıtımı ve teslimi hizmetlerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından yapıldığı, bu hizmetlerin ifası sırasında Özellikle büyükşehirlerdeki rezidans ve sitelerin bulunduğu bölgelerde görev yapan dağıtıcıların özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadıkları, alıcıların adreslerinde bulunmamaları durumunda siteye girişlerine veya kapılara haber kağıdı yapıştırmalarına izin verilmediği ya da zorluk çıkarıldığı, bundan dolayı 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında yapılması gereken tebligat hizmetlerinde hukuki sorunlarla karşılaşılmasına neden olduğu, tebligat işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda adli yargılamaların sekteye uğramasına sebebiyet vereceği gibi tebligat işleminin usulüne uygun yapılmaması nedeniyle kuramlarına maddi ve manevi tazminat davaları ikame edilmesi riski ortaya çıkarabileceğinden, özel güvenlik personelinin özellikle rezidans ve sitelere posta gönderisi ve tebligat amacıyla gelen PTT dağıtıcılarına engel olmamaları, PTT kimlik kartlarını görmek suretiyle gönderileri alıcılarına teslim etmeye müsaade etmeleri yönünde kolaylık sağlamaları talep edilmektedir.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun “Posta hizmetleri” başlıklı 5’inci maddesinde “Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri, bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.” hükmü,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebligatın yapılması” başlıklı 1’inci maddesinde “Kazai merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan Özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumlan ile vakıf yükseköğretim kurumlan, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.” hükmü,

“Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21’inci maddesinde “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memura tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapışma yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır   “ hükmü,

“Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı kovanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan., imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” hükmü,

“Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat” başlıklı Ek Madde 1 “…Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.” hükmü amirdir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere ülke genelinde posta gönderilerinin kabulü, dağıtımı ve teslimi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tüm tebligat işlemleri Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21’inci maddesine göre tebligat yapılacak kimsenin adresinde bulunamaması veya tebellüğden imtina etmesi durumunda, dağıtıcı personelin tebligatı ve tebliğ evrakını muhtara bırakması, buna ilişkin ihbarnameyi de tebligatta gösterilen adresin kapısına yapıştırması, ilgili adreste bulunmuyorsa bu durumu ayrıca en yakın komşusuna, varsa apartman yöneticisi veya apartman görevlisine bildirmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla herhangi bir sebeple ilgili kişilere tebligat yapılamaması ya da tebligat işleminin usulüne uygun yapılmaması durumunda, hukuki sorunlar ortaya çıkabileceği gibi yapılan engellemeler nedeniyle tebligat işlemlerinin gerçekleştirilmemesi adli yargılamanın da sekteye uğramasına sebebiyet verebilecektir.