YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi nedir?

     4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

Yerli malı başvuru için gerekli belgeler:

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2- Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (ek-3) bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler,(sayfa sonundan indirebilirsiniz)

3- Sanayi Sicil Belgesi sureti,

4- İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,

5- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri,

6- Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri),

7- Kullanılan hammaddelerin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
Hesap cetvelindeki hammadelerin satin alındığı firmaların Sanayi Sicil Belgeleri,
Firmanın www.lonca.gov.tr adresinden kayıt sorgulama yapılarak, çıktısı da eklenebilir)

8- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesabına yatırılmış olan tutarın dekontu,

9- Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

10- Maden Ruhsatı sureti,

11- Mali Verileri İnceleme İzin Formu

Yerli Malı Belgesi ücreti:

Denizli Ticaret Odası:                                          4 000,00 TL (Eksper ücreti dahildir)

Oda veznesinden ya da aşağıdaki banka hesaplarına yatırabilirsiniz.

Not: Eksper Adı ve Soyadını dekontun açıklama kısmında belirtiniz.

AkbankTR67 0004 6000 1288 8000 0011 47
Ziraat BankasıTR67 0001 0000 8437 1029 6950 01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği                   900,00 TL

AkbankTR350004600153888000069072
Vakıflar BankasıTR210001500158007293586413
T.İş BankasıTR100006400000142010785529
Ziraat BankasıTR020001000760059943505032

Not :Bir üreticinin yurtdışında üretim yapması/yaptırması durumunda Yerli Malı Belgesi düzenlenmez. Ancak yurtiçinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına üretim yaptırması durumunda ürünü üretene Yerli Malı Belgesi düzenlenir.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU FORMU

"*" gerekli alanları gösterir

Türk Patent enstitüsünden onaylı patent belgesi olması gerekmektedir.
SANAYİ SİCİL BELGESİ TARİHİ*
FATURA TARİHİ*
EKSPER ADI SOYADI*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.