YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi:4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.
1-Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.
a)Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
b)Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
c)Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.
2-Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.
a)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.
b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
c)Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi veya ilgili bakanlığın ilgili kayıt belgesine (Örtüaltı Kayıt sistemi vb.) sahip firmalar tarafından üretilmesi.
3-Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi” ürünün elde edildiği yerin borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise oda tarafından düzenlenir.
4-Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.
5-İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.
6-Serbest Bölgede üretilen ürünler için “Yerli Malı Belgesi oda/borsa tarafından düzenlenir.
 
Başvuru ve gerekli belgeler:
a)Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (sayfa sonundan indirebilirsiniz)
b)Tüzel kişiler için imza sirküleri( aslı veya noter onaylı sureti), gerçek kişiler için aslı görülmek şartıyla kimlik fotokopisi
c)Üreticiyi ve üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname.(Ek-2) (sayfa sonundan indirebilirsiniz)
-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler (sayfa sonundan indirebilirsiniz)
-Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti
d)Sanayi Sicil Belgesi sureti ve Kapasite/Ekspertiz raporu sureti
e)Gıda İşletme Kayıt veya Onay belgesi sureti
f)Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi veya Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi vb)
g)Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleri ile ilgili alış faturalarının fotokopisi
h)Maden ruhsat sureti
ı)Diğer bilgi ve belgeler(kullanılan girdilerin menşei vb)
Yerli Katkı Oranının hesaplanması:
Üretici tarafından hesaplanır. Teknik yönden eksper, mali yönden Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu teyid edilir ve imzalanır.
Yerli Katkı Oranı=Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)-Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı(TL) x 100
                                                              Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)
            Başvurunun değerlendirilmesi:
              1-Üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili oda/borsa tarafından Tebliğ ve bu Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir.
              2-Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sici Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrtol edilir.
              Geçerlilik süresi:
Yerli Malı Belgesinin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldır.
Yerli Malı Belgesi ücreti:
 
705,50.-TL    Oda veznesine yatırılır.(Eksper ücreti dahildir)
135,00 TL     T.O.B.B. aşağıdaki hesabına yatırılır.

T.O.B.B.(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) Hesabı:

Akbank:

İBAN: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

 

Not :Bir üreticinin yurtdışında üretim yapması/yaptırması durumunda Yerli Malı Belgesi düzenlenmez. Ancak yurtiçinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına üretim yaptırması durumunda ürünü üretene Yerli Malı Belgesi düzenlenir.