ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM-A)

Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde, aşağıdaki listede yer verilen ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler

  • Beyaz Rusya (Belarus)
  • Japonya
  • Kanada
  • Rusya Federasyonu
  • Ukrayna
  • Yeni Zelanda

Avustralya’nın da GPS uygulamakta olmasına karşın, sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Form A Belgesinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, ünvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

Belge doldurulurken 8. kolona 5, 6 ve 7. kolonlorda beyan edilen herbir  mal için ayrı ayrı:

  1. Malın tamamıyla Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için “P” harfi;
  2. İthal girdisi bulunması halinde;
  • Japonya için “W” harfi ile ve malın GTİP numarasının ilk dört rakamı,
  • Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (örneğin “Y” %20) yazılmalıdır.

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun şekilde 3 nüsha olarak düzenlenen ve kaşelenip imza edilen Form A Belgeleri Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi odalara verilir.

Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, tevsik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

Dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalardan biri, fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonulur. Diğer nüshalar ihracatçıya verilir.