A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

TOBB tarafından bastırılan “A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın uygulanmasına 2 Şubat 2009 tarihinden itibaren Odamızda başlamıştır.

ATR DOLAŞIM BELGELERİ
KANUN:
18.05.2004 Tarih ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununun,
YÖNETMELİK
5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununun 56. Maddesinin ikinci fıkrası ile 23.08.2006 Tarih ve 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkındaki karara istinaden,
AÇIKLAMA
ATR Dolaşım Belgeleri ile ilgili bir kayıt kontrol sistemi oluşturulmasına dair; Gümrük Müsteşarlığı, Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ile yapılan çalışmalar sonucunda usul ve esaslar ile otomasyon programının uygulanılmasına 02.02.2009 tarihi itibariyle tüm Odalarda başlamıştır. Bu tarihten itibaren “usul ve esaslar” da tespit edilmiş şekilde barkotlu A.TR Dolaşım Belgesi satışı ve onayı yapılacaktır.
            Odalar Birliği yetkilendirdiği Odaların otomasyon programının usulüne uygun olarak kullanılmadığının ve belge satış ve onayının bu esaslara aykırı olarak yapıldığının tespiti halinde Odanın bu yetkisini kaldırmaya yetkilidir.
            A.TR Dolaşım Belgeleri otomasyon sisteminin uygulanmasından sonra aşamalı olarak diğer ihracat belgeleri de otomasyon sistemine geçecektir.
           
 
İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ
EVRAK
ÖZELLİK
Nüfus Cüzdan fotokopisi
T.C Kimlik Numaralı
Yetkilendirme yazısı
Gümrük Müşavirlerince Yetkilendirilen Personele Ait
Yetkili Olduğuna dair Belge
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicilinden Alınmış
Odaya Hitaben Yazılmış Dilekçe
Firma kaşeli ve yetkililerce imzalı
Tahhütname
Temsil ve ilzama Yetkili kişilerce imzalı
Fatura
İhracata ilişkin
Oda üyesi değilse kayıt sureti
Kayıtlı olduğu odadan en geç 3 aylık
Kapasite raporu
Geçerlilik süresi ve üretim konusu uygun
Alış Faturaları
AB ülkeleri veya üçüncü ülkelerden ithal mallarda
Dahilde işleme izin belgesi
Üretimde Kullanılan Girdiler Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ise