Duyurular

ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Odalar ve borsalar Birliği'nden alınan yazıda; ABD tarafından İran'a yönelik tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların—sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bahse konu yaptırımlar konusunda, Birliğimiz ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 10 Aralık 2018 Pazarteşi .günü, saat 14:00’de TOBB İkiz...

Bebek Mamaları Üretimi Konusunda İşbirliği Talebi

Ülke: ÖZBEKiSTAN Açıklama Özbek Gıda Endüstrisi Devlet Kurumu ("O'zbekoziqovqatxolding XK), Ankara’da bulunan Büyükelçilikleri vasıtasıyla Türkiye'deki ilgili kuruluşlar ve iş insanlarıyla Taşkent ve Semerkant illerindeki serbest ekonomik bölgelerde bebek mamaları üretimi konusunda işbirliği yapma arzusunda olduğunu bildirmiştir. Büyükelçiliğin yazısı ile O'zbekoziqovqatxolding’in yatırım projesi teklifi, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınmakla ekte sunulmaktadır. Ayrıntı için: tıklayınız  

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.11.2018 tarih, 17618 sayılı yazısında; 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile...

Tıbbi Atıkların Toplanması hakkında

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda; 25.01.2018 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddenin (b) bendinde "Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol yapmakla", (i) bendinde de "Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarım UATF düzenleyerek, 1 kilograma kadar tıbbi...

İşyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hk.

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’d e yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflan Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıflan Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazlann Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına...

Kısa Çalışma Düzenlemesi hk.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan “kısa çalışma” düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu...

Yönetmelik Değişikliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.11.2018 tarih, 16815 sayılı yazısında; 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve...

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi

“...Özel güvenlik hizmetlerinin uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde kullanılan fiziki ve beşeri unsurların en aza indirilerek bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, iş ve işlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla POLNET ve WEB tabanlı “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi”nin 29 Ekim 2018 tarihi itibariyle kullanıma açılarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Özel güvenlik şirketi, alarm izleme...

Ticaret Bakanlığı Destekler hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını arttırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla desteklendiği ifade edilmektedir. İlgili desteklere www.kolaydestek.gov.tr adresinden basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanununun 3. maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal...
X