T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda;

25.01.2018 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddenin (b) bendinde “Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol yapmakla”, (i) bendinde de “Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarım UATF düzenleyerek, 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanarak teslim etmekle yükümlüdürler” Ayrıca 15. maddesinin 11. fıkrasında ” Tıbbi Atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir” denilmektedir.

Söz konusu maddelere istinaden; 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 4. madde (bb) bendinde Ulusal atık taşıma formu (UATF), bu tebliğin ek-5’inde yer alan çevrimiçi ve basılı formu ifade eder ,ve Tebliğin ” Basılı UATF kullanımı” başlıklı Geçici maddesinin 1. fıkrasında; Basılı UATF’ler bu tebliğin yürürlük tarihi itibari ile 2 yıl birlikte kullanılır denilmektedir, bu kapsamda; UATF kullanımına Çevre ve Şehircilik Bakanliği’nca son verilmiş olup, toplama ve taşıma işlemleri Bakanlığın çevrimiçi uygulaması olan Atık Yönetim Uygulaması/ Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) kulanılarak yapılmaktadır ve sisteme hnp://oniine.ce% re.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hükümler çerçevesinde; tarafımızla Tıbbi Atık Protokolü yapmış bulunan sağlık kuruluşları (Kamu veya Özel Hastaneler, Poliklinikler, Diyaliz merkezleri, Kan bankaları, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Gıda Kontrol laboratuvarları, Veteriner Kliniği veya Polikliniği, Hayvan Hastaneleri, Kamu veya Özel Diş Hastaneleri, Doktor muayeneleri, Ağız ve Diş sağlığı muayeneleri, Evde Bakım Hizmetleri, Osgb hizmetleri, Revir hizmeti veren fabrika, Sanayi vb. Tıbbi Atık Üreten Kuruluşlar) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Tıbbi Atık toplama, taşıma, sterilize ve bertaraf edilmesine ait işletmecilik hakkını devrettiğimiz yüklenici Firma; İlke Atık Yönetimi San. ve Tıc. Ldt. Şti. tarafından, Tıbbi Atık toplanması işleminde aksaklıklar meydana gelmemesi için, yukarıda belirtilen Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının (Tıbbi Atık Üreticilerinin ) MoTAT sistemine geçmeleri hususunda;denilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.