Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 03.01.2019 tarih, 13795583-302.02/TR/20-E.43 sayılı yazılarında; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (îki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona ereceği belirtilmektedir.

Buna göre, 2017 Yılında Damgalanan ve aşağıda nitelikleri ile müracaat yerleri belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin, ilgili birimlere müracaatlarının yapılması gerekmektedir.

1”) İl Müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a)            Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

b)           Diğer tartı aletleri. Avrupa Birliği direktifini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelikler kapsamına girmeyen tartı aletleri. Örneğin “Aks kantarı”

c)            Akaryakıt-Lpg-Adblue ve Tanker sayaçları,

2-) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a)            Otomatik tartı aletleri,

b)           I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c)            Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3-) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a)            Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b)           Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1)            Masa terazileri,

2)            Asma teraziler,

3)            Tek kollu kantarlar,

4)            İbreli teraziler.

4-) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayı son günü mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrağın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

İl müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.”

Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

Aksi halde, Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatını yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına 2.600,00 (İkibinaltıyüz) TL (2019 yılı için) idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  261 43 43 nolu telefon hattından alınabilir.