İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 05.03.2019 tarih, E.607 sayılı yazılarında; 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi getirildiği belirtilmektedir.

Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ve değişikliklerle amaçlanan hususlar Ek-l’de yer almaktadır. İlgili Kanunda değişiklik yapılan maddelere ilişkin uygulamaların bu çerçevede değerlendirilerek yürütülmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile getirilen muafiyetin amacına ulaşması için il müdürlüklerince yapılacak farkındalık çalışmalarının Ek-2’de belirtilen hususlar da dikkate alınarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi:

Ölçü ve Ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine;

28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

İlgililere önemle duyurulur.