İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.03.2020 tarih ve 34221550-100-3283 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a istinaden yapıldığı belirtilmekle birlikte, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun’un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanarak, 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7223 sayı numarası ile 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yasalaştığı kaydedilmişti r.

Yazıda, 7223 sayılı kanun ile aşağıdaki hususların düzenlendiği belirtilmiştir:

• İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir. 

• Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.

• E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo& nbsp;veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.

• İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.

• Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz & uuml;rünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.

• Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır. 

• Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

Yazıda devamla, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanarak, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığınca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatında ki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı ifade edilmiştir. 7223 sayılı Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkanı bulunmaktadır.