İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 30.03.2020 tarihli ve E-00053563539 sayılı yazı.
İlgi’de kayıtlı yazıda, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve
sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden
yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla
01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS
üzerinden alınabildiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin
Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri
6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde, mal
ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün
30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedilmiştir.