Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden alınan yazıya istinaden Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi devlet dışı konumunda olacağından, gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti’nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için birçok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir “Sınır İşletim Modeli” (BOM) yayınladığı bildirilmiştir. Ayrıca, AB’nin en başından itibaren BK ile tüm taşımalar için tam sınır kontrolleri getireceğinin bilindiği ve Koronavirüs etkileri nedeniyle de BK Hükümeti’nin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine kadar ithalat prosedürlerini tam anlamıyla uygulayacağı duyurulmaktadır.

Bu kapsamda;

İthalat
01.01.2021 tarihi itibariyle TIR Sistemi veya Ortak Transit Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar
için;

 • ithalat taşımalarında, Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (UK Safety and Security
  declarations SSD) zorunluluğu 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
  -Standart ürünlerin ( ör:tarımsal – hayvansal gıda vb hariç) ithalatında, tam gümrük beyanı sunma
  koşulu 6 ay ertelerneye tabi olacaktır.
 • Alkol ve tütün ürünleri vb. gibi kontrole tabi tüm ürünler için tam gümrük beyanı gerekli olacaktır.
  (Bu ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britainfromthe-euthat-are-controlled internet adresinden ulaşılabilmektedir.)
  -Canlı hayvanlar için sağlık sertifikası gerekli olacak, fiziki kontroller varış yerinde yapılacaktır.
  -Elektronik Ön beyan ve bitki sertifikaları, ilk aşamada sadece “yüksek öncelikli” bitkiler ve bitki
  ürünleri için gerekli olacaktır. (Ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/importing-andexporting-plants-andplant-products-from-1-january-2021 adresinden ulaşılabilmektedir). Fiziki
  kontroller ise varış yerinde yapılacaktır.
  -BK’da yerleşik ithalatçılar, yeni sıhhi ve bitki sağlığına yönelik kontrol yükümlülüklerine tabi olacak ve
  bazı bitki ve hayvansal ürünleri, halihazırda çalışır durumda bulunan Import of Products Animals Food
  and Feed System (IPAFFS) sisteminden ön bildirimde bulunulması gerekecektir.
  01.04.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamalar;
  -Tüm bitki ve bitki ürünleri için bitki sertifikası gerekli olacaktır.
  -Bu kontrollerin bazıları, balıkçılık ürünleri, canlı çift çeneli yumuşakçalar, yüksek riskli gıda ve
  hayvansal menşeli olmayan yemler, bitkiler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere hayvansal
  ürünlerin ithalatında uygulanacaktır.
  01.07.2021 tarihi itibariyle tamamen geçerli olacak uygulamalar;
 • Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (SSD) sunulması,
  -Tüm taşınan eşyalar için tam gümrük beyanı sunulması zorunlu olacaktır.
  -BK sınırlarında tüm bitki ve hayvansal ürünlere yönelik fiziksel kontroller yapılacaktır.
  İhracat
  TIR Sistemi veya Ortak Transit Sistemi kapsamında taşınan malların ihracatının tüm transit
  prosedürleri için;
  -01.01.2021 tarihi itibariyle tüm ihracat malları için SSD ve İhracat beyannamesi sunulması zorunlu
  olacak ve gümrük beyannamelerinde tam kontroller uygulanacaktır.
  -Kent İzni: BK’dan ana çıkışta, Dover Limanında, yoğunluğu engellemek için BK yetkilileri 01.01.2021
  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kent Erişimi” iznini yürürlüğe koyacaktır. Bu uygulama
  kullanılmaksızın İngiltere’den ihraç taşımaları başlatılamayacaktır. (Uygulamanın demo sürümüne
  https://www.gov.uk/check-hgv-border adresinden ulaşılabilmektedir.)
  *Birleşik Krallık ve AB arasındaki tüm TIR taşımalarında ön beyan bilgilerinin NCTS veya TIR-EPD
  Sisteminden AB’ye giriş için yapılması zorunluyken, Birleşik Krallık bölgesi için bu bilgilerin elektronik
  ortamda beyan edilmesi 01.07.2021 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir.
  Eşya Araç Hareket Sistemi (GVMS)
  GVMS; malların hareketinin beyannamelere bağlanmasına izin veren ve malların hareketini
  kolaylaştırmak için BK Gümrükleri tarafından aşamalı olarak uygulanacak yeni bir sistem olup,
  01.01.2021 tarihi itibariyle malların Büyük Britanya gümrük bölgesine girişini belirleyen Transit Ofisi
  formalitelerini elektronikleştirmek için kullanılacaktır. Bu tarihten itibaren, GVMS esas olarak Büyük
  Britanya ile Kuzey İrlanda arasında malların taşınması ve ayrıca AB’den BK’a Ortak Transit kapsamında
  yapılan taşımalar için kullanılacaktır. GVMS, ayrıca 01.07.2021 tarihi itibariyle AB’den ve AB’ye olan
  tüm ithalat ve ihracat taşımaları için de uygulanacaktır.
  *TIR Karnesi kapsamı taşımalar için Temmuz 2021’e kadar GVMS zorunlu olmayacak ve TIR Karne
  Hamili firmaların EK için herhangi bir transit beyannamesi sunması gerekmeyecektir. JRU, Temmuz
  2021’e kadar TIR-EPD Sistemi ile GVMS’nin entegrasyonunu tamamlamaya çalışacaktır.
  Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI)
  Tüm ithalat ve ihracatçıların BK tarafından verilen EORI numarasına sahip olması ve nakliyecilerin,
  ENS ve EXS veya geçici depolama beyannamesi vermek için bir GB EORI numarası alması zorunlu
  olacaktır.
  *TIR taşımaları için Temmuz 2021’e kadar herhangi bir elektronik ön beyan zorunlu olmamakla
  birlikte sadece GEEORI numarası yeterli olacaktır.
  Prensip olarak, Birleşik Krallık ve AB arasında TIR prosedürleri, TIR Sözleşmesi esaslarına uygun olarak
  gerçekleştirilecektir. 01.01.2021 tarihi itibariyle ortaya çıkacak en temel fark, hem BK’da (örnek
  Dover) hem de AB’de (örnek Calais) sınır giriş/çıkış formalitelerinin getirilmesi ve NCTS
  prosedürlerinin uygulanması ile ilgili olacaktır. Bu noktada, AB uygulamaları bakımından önemli bir
  değişiklik olmayacaktır (NCTS transit beyannamesi TIR uygulamasına eşlik edecektir), BK için NCTS
  beyanının sunulması gerekli olmayacak, en az 01.07.2021 tarihine kadar BK sınırlarında sadece kağıt
  TIR prosedürleri geçerli olacaktır.
  TIR Sistemi Kapsamında;
  BK’tan AB’ye ya da üçüncü bir ülkeye yapılan taşımalar;
  -BK’a varış; TIR Karnesi ve gerekli diğer evrakların TIR Karne Hamili ya da temsilcisi tarafından BK varış
  gümrüklerine sunulması zorunlu olacaktır. (Tüm TIR prosedürlerini gerçekleştiren varış gümrüklerine
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en adresinden
  ulaşılabilecektir.)
 • TIR Karne Hamili, TIR taşımasının hareket işleminden önce NCTS Sistemi üzerinden AB’deki ilk giriş
  gümrük idaresine bir özet beyan (ENS) sunabilecektir.
  -BK’dan Çıkış: Bilinen TIR prosedürleri geçerli olacaktır.
  -AB’ye Giriş: TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için, Avrupa Birliği gümrük bölgesine girmeden en
  az 1 saat önce, özet giriş beyanının (ENS) TIR-EPD üzerinden yapılması gerekmektedir.
  -Gümrük sistemi beyannameyi doğruladıktan sonra bir Hareket Referans Numarası (MRN)
  oluşturacaktır. ENS’yi beyan eden tüm Karne Hamillerinin, AB tarafından sağlanan geçerli bir EORI
  numarasına sahip olması gerekmektedir. (BK’nınkinden farklı Ör: AB ülkelerinin herhangi birinden
  alınmış EORI numarası kullanılacaktır.)
  AB’den BK’a yapılan taşımalar;
  -Klasik ve bilinen bir TIR taşımasından herhangi bir farkı olmayacaktır.
  Bu kapsamda TIR Sisteminin Avantajları;
 1. Güvenlik
  Bilindiği üzere TIR Sisteminde sadece profesyonel taşımacılar yer almaktadır. TIR Sisteminde faaliyet
  gösteren nakliyeciler kendi kefil kuruluşları ve gümrük idarelerince sürekli kontrol edilmektedir. Bu
  kontrollü erişim, nakliyecilerin ve dolayısıyla sürücülerin uluslararası karayolu taşımacılığındaki
  deneyimini kanıtlamakta, taşınan malları güvenilir araçlarla ve gümrük mühürleriyle TIR prosedürü
  altında taşınmasını sağlamaktadır. Her TIR aracının gümrük idaresi tarafından verilmiş bir onay belgesi
  bulunması esastır.
  2.Ekonomik
  TIR taşımacılığı, iç gümrüklerde varış ve sonlandırma işlemlerini öngörmektedir. Bu durum, sınır
  geçişlerinde zaman kazandırarak ekonomik fayda sağlamaktadır. TIR Sistemi kapsamında taşıma
  yapmak isteyen nakliyeci, (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi) yapacağı taşımaya bir teminat
  saplayıcı bulmakla zaman kaybetmeyecektir. Ayrıca, TIR Sisteminde gümrüklere karşı nakliyeciler
  sorumlu olmaktadır. (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi komisyoncu vb. değil) TIR Karne sistemi
  Brexit aşaması taşımalarında özellikle ilk 6 ay (Ocak-Temmuz 2021 tarih aralığında) kolaylaştırıcı bir
  unsur olarak ön plana çıkacaktır. Zira IRU TIR-EPD Sistemi, nakliyecilerin taşıma bilgilerini ücretsiz
  olarak gümrük idarelerine sunmaya olanak sağlamaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.