Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (İki) yılda bir periyodik
muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve Ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin
yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde
sona erecektir.
Buna göre, 2020 Yılında Damgalanan ve aşağıda nitelikleri ile müracaat yerleri belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin,
ilgili birimlere müracaatlarının yapılması gerekmektedir.


1-) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene edilecek Ölçü aletleri şunlardır:
TSE’ye yapılacak müracaatlar ücretleri Ödenerek https://basvuruportal.tse.org.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
a) Akaryakıt, Lpg, Adblue ,Tanker ve Cng Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçekleri, Motorlu Taşıtlar Lastik Hava Basınç
Cihazları.
b) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks Kantarları, Hassas Kütle Ölçüleri (Fİ ve
F2 Sınıfı), 5 kg’dan yukarı Kütle Ölçüleri, Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonları.


2-) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Otomatik tartı aletleri,
b) I ve II nci sımf otomatik olmayan hassas tartı aletleri,
c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tam aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve
altında olan, III ve IV üncü sımf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.


3-) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan
tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg
ve altında olan, III ve IV üncü smıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
1) Masa terazileri,
2) Asma teraziler,
3) Tek kollu kantarlar,
4) İbreli teraziler.


4-) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında
damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl
olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş Ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından
sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayı son günü mesai bitimine kadar periyodik
muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş
gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrağın
muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.
Türk Standartlan Enstitüsü (TSE) ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan
müracaatlarda, muayene ve dam ga ücretlerinin ilgili hesap num aralanna yatırıldığına dair makbuz veva banka
dekontu dilekçe ekinde ver alır. Yetkili muayene servislerince yapılan m uayeneler için muayene ücreti muayene
sonrasında tahsil edilir.”
Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o
ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak
zorundadır.


Aksi halde, Ölçü ve ölçü aletlerinin süresi içerisinde periyodik muayene müracaatı yapmayanlar hakkında,
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına İdari para cezası
uygulanacaktır.

denilmektedir.