Ticaret Bakanlığı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü’nün 21.02.2019 tarih, 12424673-435.99-E-00041893035 sayılı yazılarında; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna İstinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin “Bildirimci ve diğer kişiler ile bunların sisteme kaydı” başlıklı 40 ıncı maddesinde, bildiricilerin, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olduğu; bu kişilerin içinde; sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayicilerin, ihraç etmek üzere mal satın alan ihracatçıların, ilgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçıların, üretici örgütlerinin, komisyoncuların, tüccarların, üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendecilerin yer aldığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, bildiricilerin Hal Kayıt Sistemine kaydolmalarının mecburi olduğu, malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezlerinin de sisteme kaydolmaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 12 nci fıkrasında; malların, depolarda muhafaza edilebilmesi ya da şube, tesis veya dağıtım merkezi aracılığıyla sevk edilebilmesinin, bunların önceden sisteme kaydedilmesi ile mümkün olduğu, sisteme kaydedilmeyen depo, şube, tesis veya dağıtım merkezine yönelik herhangi bir bildirimde bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla; gerek sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin başarıyla uygulanması ile sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınması ve gerekse de ürün kayıplarının azaltılması ve kayıt dışılığın önlenmesi açısından depoların sisteme kaydedilmesi ve bu yerlere gönderilen ürünlerin bildiriminin yapılması önem arz ettiğinden tüm soğuk hava deposu, adi depo ve doğal depo sahiplerinin  Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak suretiyle Hal Kayıt Sistemine kayıt olmalarının gerektiği belirtmektedir.