26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer sayıda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.


•Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebileceği,

•Turizmi Teşvik Kanunu’nda; “Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacağı, tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edeceği ve yatırımcının bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyeceği,

•Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesi,

•İmar Kanunu’na göre aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; arsa/arazi büyüklüğü yerine, aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınarak uygulanması,

• Maden Kanunu’na: “Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez” hükmünün eklenmesi,

•Dernekler Kanunu’na dernek işlemlerinin elektronik ortamda yapılması Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği, 

•4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle; 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Koronavirüs sebebiyle yapılacak kısa çalışma ödeneği hak kazanmak için gerekli olan son üç yıldır 600 gün sigortalı çalışmak şartı 450 güne, kısa çalışmadan önceki son 120 gün çalışma şartı 60 güne indirilmekte, işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi haklı neden fesih hariç kısa çalışma yapılan dönemde işyerinde işçi çıkartılmaması şartına bağlanmakta ve kısa çalışma müracaatlarının ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılacağı,

•İş Kanununda yer alan telafi çalışma sürelerinin artırılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi 2 kat artırılması,

•Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna: “(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan f inansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” hükmünün eklenmesi,

•Çek Kanununa 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacağı ve ödemenin nasıl yapılması gerektiği,

•İcra ve mahkeme sürelerinin 30/04/2020’ye kadar durdurulacağı,

•1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı,

•Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyeceği,

•6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 26 ncı maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile  İşveren sendikalarının, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak üzere karşılıksız yardıma ilişkin fon tutarı nakit mevcutlarının % 25 oranından % 35 oranına yükseltilmesi,

•4857 sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile çeşitli sebeplerde çalışmayan veya çalıştırılmayan işçilerin eksik çalışmalarını yapmalarını için tanınan telafi süresi 2 aydan 4 aya çıkartılması,

•5510 sayılı kanunun Ek 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile en düşük emekli aylığı tutarı 1.000 TL den 1.500 TL ye yükseltilmesi,

•5510 sayılı kanunun 3 ve 9 uncu  maddelerinde yapılan değişiklik ile ayda 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin genel sağlık sigortasından yararlanmak için kalan günlerin primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırılması,

•5510 sayılı kanunun 88 ve Ek 9 uncu maddelerinde yapılan değişiklik ile kısmi (part time) çalışanlardan ayda 9 ile 20 gün arasında çalışanların genel sağlık sigortasından yararlanmaları için çalışmadıkları günler için ilave genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü kaldırılması,

•5510 sayılı kanunun  Ek 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki aylarda da  ödenebilmesine ilişkin düzenleme yapılması,•1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’e ertelenmesi düzenlenmektedir.