Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikler arasında eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular ile ilgili olarak;

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, gerçek kişiler için U-ETDS’ ye bildirim zorunluluğu 1/1/2022 tarihine ertelenmiştir.

Sayısal takografa ilişkin veri gönderme zorunluluğu 25 günden 90 güne kadar uzatılmıştır.

Tüzel kişilerin bildirmekle yükümlü oldukları KEP adresi zorunluluğu kaldırılmıştır. Yerine ücretsiz Elektronik tebligat getirilmiş olup bildirim süresi 30.06.2021 tarihine ertelenmiştir.

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar için sayısal takografındaki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren 3’er aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu yükümlülüğe uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için verilen 2 uyarma cezası uluslararası taşımacılık yapan yetki belgesi sahipleri için 1/1/2024 tarihine ertelenmiştir.

Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-3.htm internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.