Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan 17.06.2021 tarih, E-42275986-405-00064796374 sayılı yazılarında; İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların tebliği 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre E-tebliğ şeklinde yapılmaktadır. Bakanlığımızca TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) üzerinden yapılan entegrasyonla tarafımızca düzenlenen tebligatlar taraflara ve varsa avukatlarına İnteraktif Vergi Dairesi sisteminde bulunan tebligat kutusuna ulaştığı belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.