Enerya Denizli Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nden alınan 17.06.2021 tarih, 21200002001317 sayılı yazılarında; Bilindiği üzere 16.02.2006 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın 659-01 sayılı kararı ile Denizli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu lisans yükümlülükleri gereğince 22.04.2006 tarihinde başlayan yatırım çalışmalarına devam etmektedir.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 37. Maddesi;

“İç Tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak İşin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz.”

EPDK 652 Sayılı Kurul Kararı Madde 7;

“Sertifika sahibinin; sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptırdığının tespit edilmesi veya proje onayı olmadan kendisinin iç tesisat imalatı yapması halinde, dağıtım şirketi ilgili belgelerle birlikte sertifika sahibini ve/veya sertifikasız gerçek/tüzel kişileri Kuruma bildirir ve sertifikalı firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyalarını kabul edemez.”

Doğal gaz Piyasası Kanunu Madde 5;

“… yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis hatları alanında dağıtım şirketlerinden sertifika almış olanlar, dağıtım şirketi tarafından denetlenir.”

Yukarıda bahsedilen mevzuat maddeleri gereğince; İç tesisat ve proje onay denetimleri arttırılmış olup mağduriyet yaşanmaması adına proje onaysız doğal gaz tesisatı yapılamaması gerektiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.